Thirty Minor Upanishads

Thirty Minor Upanishads
Item# THIMIN
$11.95

Translated by K. Narayana Swami Aiyar, 322 pages, Hardcover.

Contains the Muktikopanishad, Sarvasara, Nirlamba, Maitreya, Kaivalya, Amrtabindu, Atmabodha, Skanda, Paingala, Adhyatma, Subala, Tejobindu, Brahmopanishad, Vajrasuci, Sariraka, Garbha, Tarasara, Narayana, Kalisantarama, Bhiksuka, Naradaparivrajaka, Sandilya, Yogatattva, Dhyanabindu, Hamsa, Amrtanada, Varaha, Mandalabrahmana, Nadabindu, and Yogakundali Upanishads.