Mantrapushpam - 4 (CD)

Mantrapushpam - 4 (CD)
Item# CDMAN4
$10.00

Chanted by Swami Devarupananda.

CD includes the following:

1. Sri Rudra Prashnah 2. Chamaka Prashnah 3. Nirvanashatkam 4. Shiva Jaya Jayakara Dhyana Stotram 5. Kathopanishat - First Valli 6. Kathopanishat - Second Valli 7. Kathopanishat - Third Valli 8. Kathopanishat - Fourth Valli 9. Kathopanishat - Fifth Valli 10. Kathopanishat - Sixth Valli