Mantrapushpam - 3 (CD)

Mantrapushpam - 3 (CD)
Item# CDMAN3
$10.00

Chanted by Swami Devarupananda.

CD includes the following:

1. Ambhasya Pare 2. Gayatri Mantras 3. Durva Suktam 4. Mriittika Suktam 5. Shatrujayamantrah 6. Aghamarshana Suktam etc. 7. Durga Suktam etc. 8. Tapah Prashamsa etc. 9. Daharavidya (Anoraniyan) 10. Narayana Suktam etc. 11. Shivopasana Mantrah etc. 12. Sandhyavandana Mantrah etc. 13. Trisuparna Mantrah etc. 14. Medha Suktam 15. Mrityunivarana Mantrah etc. 16. Mrityunjaya Mantrah 17. Papanivaraka Mantrah etc. 18. Virajahoma Mantrah etc. 19. Paratatwa Nirupanam 20 Jnanasadhana Nirupanam 21. Jnanayagnah