Mantrapushpam - 2 (CD)

Mantrapushpam - 2 (CD)
Item# CDMAN2
$10.00

Chanted by Swami Devarupananda.

CD includes the following:

1. Taittiryopanishat - Shikshavalli 2. Taittiryopanishat - Brahmanandavalli 3. Taittiryopanishat - Bhruguvalli 4. Devi Suktam 5. Medha SUktam 6. Bhu SUktam 7. Neela Suktam 8. Mantrapushpam (Yopam Pushpam Veda) 9. Gayatri Samaganam 10. Ishavasyopanishat Ghana Pathah 11. Ganapati Stotram 12. Guru Stotram 13. Shri Mahaganeshapancharatna Stotram 14. Shri Ganesha Pancharathnam.